Wettelijke bepalingen


Deze site wordt uitgegeven door : Evensis LTD. – www.evensis.com

Privacyverklaring in het kader van de GDPR (AVG) wetgeving dd 25 mei 2018

Uw persoonsgegevens worden door Gigatour secrl, Boondaalsesteenweg 422/ 1ste verd. te  Elsene verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie en voor direct marketing  op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@gigatour.be

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

(Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.gigatour.be )

 

Bescherming van persoonlijke gegevens en inhoud


Onder de wet ” informatica en vrijheden “, hebt u het recht tot toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de informatie, indien van toepassing,  in uw “member account” wijzigen. U kunt uw account en bijbehorende gegevens op elk gewenst moment laten verwijderen door een bericht te sturen.

De informatie die online staan, zijn onderhevig aan regelmatige updates en kunnen op elk moment worden gewijzigd. De gebruiker is er zich van bewust en moet de verzamelde informatie controleren. De gegevens op de site www.gigatour.be worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 inzake gegevens databestanden. Door de toegang tot of het gebruik van de site, gaat u akkoord met de bepalingen van de wet, en in het bijzonder met het verbod op de winning, overslag, opslag, reproductie van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel inhoud van de databases die op de website voorkomen. De reproductie, distributie of automatische extractie met alle middelen van de informatie op www.gigatour.be is verboden. Het gebruik van robots, programma ‘ s waarmee de directe extractie van gegevens gepaard gaan is strikt verboden.

Eigendomsrechten


Alle teksten, illustraties en afbeeldingen op de site www.gigatour.be zijn onderhevig aan copyright en intellectuele eigendom. Het is verboden de informatie aanwezig op de website www.gigatour.be verboden te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, te exploiteren en te verspreiden. Dus, elk ander gebruik dat overleg is een wezenlijk onderdeel van de namaak en gesanctioneerd ten aanzien van intellectuele eigendom. Volgens de bepalingen van artikel L. 122-4 van de Code van Intellectuele Eigendom, ” elke  integraal of gedeeltelijk representatie of reproductie zonder voorafgaande toestemming van de auteur is onwettig “. Bijgevolg is raadpleging of wijziging van de gegevensbestanden door middel van programma ‘ s of andere toepassingen dan die welke beschikbaar is op www.gigatour.be, verboden. Artikel L335-3 van de ICC-bepaalt voorts dat  overtreding van een van de rechten van de software auteur. Een persoon die niet voldoet aan deze wettelijke bepalingen zou worden onderworpen aan de sancties zoals bedoeld in artikel L335-2 van hetzelfde wetboek, alsmede van een veroordeling tot de betaling van schadevergoeding in het kader van dagvaardingen voor de burgerlijke rechter.